Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

tisdag 26 december 2017

Så gör du en balansräkning på dig själv

Skrivet av Max den 2017-12-26

Jag har alltid gillat att spara och kan i många fall få större tillfredsställelse av att spara/investera än av att konsumera. Det blir dessutom extra kul att spara när man kan följa utvecklingen. 

Många läsare till denna blogg är förmodligen – precis som jag portföljuppdateringsjunkies och tittar till portföljen vid varje tillfälle som ges. Utöver aktieportföljens utveckling finns det dock också resultatet och kassaflödet från den ”löpande verksamheten”, alltså från ditt vardagliga liv att ta hänsyn till. Speciellt för unga människor med relativt lite eget kapital är sparandet det allra viktigaste att hålla koll på.
    
När man kommit upp i ålder och byggt upp ett stort eget kapital tappar sparkvoten i relativ betydelse jämfört med avkastningen på befintligt kapital, men i unga år är just sparandet superviktigt. Från sparandet skapas de viktiga kassaflöden som sedan blir eget kapital och kan förräntas. 

Intäkter minus utgifter benämner företagen som kassaflöden från den löpande verksamheten och på samma sätt kan vi privatpersoner se på vår ekonomi. Intäkter i form av lön efter skatt, minus kostnader för boende, mat, etc blir kassaflödet från den löpande verksamheten och kallas ofta för sparkvot (sparkvot=(intäkter-utgifter)/intäkter) bland sparintresserade.  

Det finns många bra sätt att hålla koll på sina intäkter i relation till utgifterna. Tink är till exempel en bra app där du kan mäta din ekonomiska utveckling. Appen håller koll på intäkter som lön, swishinbetalningar mm och kategoriserar dessutom alla utgifter så att du kan se var pengarna tar vägen. När utgifterna dragits från intäkterna i appen kan du lätt följa ditt resultat, eller snarare kassaflöde per månad.

Tink räcker förmodligen för de flesta, men om man som jag brinner för att spara bör man rimligtvis upprätta en årlig balansräkning (BR) för att hålla koll på hur ens egna kapital utvecklas över tid. Det är lättare än vad man kan tro och en BR ger dessutom ett på kronan korrekt ”Årets resultat”, vilket är svårt att få fram på ett exakt vis genom appar som Tink.

Hur gör man då en privat Balansräkning?

För bevandrade ekonomer blir detta överflödigt men jag tänkte gå igenom hur man skapar en privat balansräkning (BR) nedan. Inom de närmsta dagarna ska jag även lägga ut min egen BR här på bloggen.

Ditt personliga värde är kort sagt det surt förvärvade egna kapitalet. Utöver detta egna kapital har du även tillgångar och förmodligen även en del skulder.

Tillgångar = Eget Kapital + Skulder
Eget kapital = Tillgångar – Skulder
Skulder = Tillgångar – Eget Kapital

Tillgångar

Dina tillgångar utgörs av allt du äger: Bankkonton, värdet på dina aktiedepåer, värdet på ditt hus/ bostadsrätt, din bil, etc. När man gör en BR på sig själv får man ofta ta halva värdet på t. ex sitt hus om man delar det med en annan människa om man inte vill göra en koncernredovisning för hela familjen.

Värdering av tillgångar

Jag har valt att värdera aktier och andra tillgångar som har ett lättöverskådligt värde till dessa tillgångars nuvarande värde. Bostaden värderar jag till inköpsvärde – vill man lägga in marknadsvärde på denna kommer det slå mot årets resultat i hög utsträckning pga hävstången i form av lån, så för att jag ska kunna utvärdera mitt år väljer jag som sagt att hålla bostadens värde konstant. Har man bil eller båt bör man rimligtvis skriva av dessa över en tidsperiod och då matchas avskrivningarna mot en kostnad i resultatet.

En post som måste läggas till bland tillgångarna, men som man lätt glömmer är ens utbildning. Alla som har en skuld till CSN för studier bör ta upp dessa studier som en immateriell tillgång i balansen – i vart fall om man anser att utbildningen fortfarande är värd något. Har man ingen användning av sin utbildning och jobbar med något helt annat bör man fundera på om man kanske ska skriva av denna tillgångspost. Jag pluggade ekonomi och jobbar idag med relaterade uppgifter – vidare tror jag att jag idag har en högre lön än jag annars skulle haft tack vare min utbildning. Därför väljer jag själv att minska värdet på min utbildning efterhand som jag betalar av skulden. På så vis minskar posten med samma summa från tillgångar, såväl som skulder varje år.

Det totala värdet på dina tillgångar är alltså inköpsvärdet minus eventuella avskrivningar plus eventuella uppvärderingar. Dessutom har du ju dina likvida medel – pengarna på bankkontot.

Eget kapital och skulder

Värdet på dina tillgångar matchas mot ditt egna kapital + eventuella lån.

Skulderna utgörs av dina totala skulder, minus gjorda amorteringar och inkluderar såväl CSN, som kreditkort, belåning på portföljen och bostadslån.

Det egna kapitalet är kort sagt den del av dina tillgångar som du själv äger och skulderna är den del som långivaren äger.

Vid ingången av varje år har du med dig ditt egna kapital, som under året både kan minska och öka i värde. Till ditt ursprungliga kapital lägger du årets resultat, alltså resultatet från den löpande verksamheten. Därefter adderar du resultatet från den finansiella verksamheten – dina investeringar. Här ingår utdelningar och värdeökningen/minskningen av dina tillgångar.

 Följande mått gäller alltid:
Eget kapital = tillgångar – skulder
Årets resultat = tillgångar – skulder – EK (vid årets början)

Exempel:
Tillgångar = 1 000 000
Skulder = 405 000
Eget Kapital: 1 000 000 – 405 000 = 595 000

För att ta fram årets resultat får vi även subtrahera det egna kapitalet vid ingången av året. Om du hade 500 000 i EK vid starten av året vet vi att årets resultat var 95 000 (595 000 – 500 000) och detta resultat kan komma från lite olika källor.

Jag har dragit bort utdelningar och värdeökning på portföljen från resultatet och kvar blir då resultatet från den löpande verksamheten.

Utdelningar: 5 000
Värdeökning/minskning: + 20 000
Resultat från löpande verksamhet: 95 000 - 5000 - 20 000 = 70 000 (sparade pengar + amorteringar)

Eget kapital vid årets slut: 500 000+5 000+20 000+70 000 = 595 000

Sammanställningen du till sist gör bör se ut något i stil med:

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immaterialla anläggningstillgångar (t. ex utbildning)
Materiella anläggningstillgångar (bostad, bil, etc)
Finansiella anläggningstillgångar (aktier, fonder, räntebärande fordringar, etc)

Omsättningstillgångar
(lönekonton och andra tillgångar som krävs för löpande drift)

EGET KAPITAL
Eget kapital vid ingången av året
Årets resultat ((Tillgångar – (skulder + EK vid ingången av året))

SKULDER
Bostadslån (lån – amorteringar)
CSN lån (lån – amorteringar)
Kreditkort

Tillgångarna – (EK+Skulder) = 0

Med följande genomgång och eventuellt lite egen googling bör du kunna ta fram din egen balansräkning och med den kan du färdigställa en årsredovisning där du summerar ditt finansiella år.

Jag hoppas att ni kan sammanställa en balansräkning utifrån ovan instruktioner, om inte så kommer jag lägga upp min egen årsredovisning inklusive balansräkning nu i mellandragna.
1 kommentar:


  1. Thanks for sharing such a useful and informative post like this. Keep updating more updates like this.
    Capitalstars

    SvaraRadera